• TEL: 0 (228) 314 00 99
  • E-MAIL: SELMAN@KAHVECI-HUKUK.COM
Online Randevu Alın
İletişim

İş Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz - İş Hukuku, İş Hukuku Avukatı, İş Avukatı Bilecik, İş Avukatı Bozüyük

İŞ HUKUKU

Emniyet teşkilatı mensupları ve Jandarmanın silah kullanma yetkisi

Konusu hizmet akdinden doğan İş Hukuku’nun temel işlevi; taraf olan işçi ve işveren arasındaki hizmet ilişkilerini ve bunların devlet kurumlarıyla münasebetlerini düzenlemek, işçi sendikalarının kurulmasına zemin hazırlayarak güçler dengesinde işçi lehine denge sağlamak ve işveren-işçi-sendika sacayağını oluşturarak ülke menfaatlerine hizmet etmek, mal ve/veya hizmet üretimini temin etmek, oluşabilecek uyuşmazlıklar karşısında önleyici uygulama geliştirmektir.

İş kanunu, bu kapsamda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları da ayrıntılı olarak düzenlemekte olup; İş Kanunu kapsamına giren ve iş hukuku davalarına konu olabilecek tüm uyuşmazlıklar, iş mahkemelerinde; iş mahkemelerinin olmadığı yargı çevrelerinde İş Mahkemesi Sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür.

Kahveci Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimize İş Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şunlardır:

İşe iade davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi, boşta geçen ücret alacağı, işe başlatmama tazminatı.
Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin alacağı, fazla sürelerle çalışma ücreti ve sair haklara ilişkin olarak açılacak davaların hazırlanması ve dava sürecinin takibi,
Kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat,
Hizmet tespit davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi,
Haklı fesih ve sonrasındaki dava süreçlerinin takibi,
İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması,
İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde hukuki destek sağlanması,
İş Kanunu maddeleri ve iş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında, iş sözleşmelerinin hızla revize edilmesi, tüm mevzuat uyumsuzluklarını ortadan kaldırılması,
İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi ve şartlarının hazırlanması,
İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında, tarafların kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibinin yapılması,
Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerinin sürdürülmesi ve danışmanlık verilmesi,
Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin kaleme alınması,
Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimlerle ilgili danışmanlık verilmesi,
İnsan kaynakları departmanlarına ve yöneticilerine yürürlükteki iş kanunu maddeleri ve mevzuatı hakkında eğitsel amaçlı seminler ve farkındalık arttırma programları düzenlenmesi,
Yasal mevzuat ve idari uygulamalar konusunda sürekli bilgilendirme,
Taşeronlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi, şirket yönetmeliklerinin oluşturulması ve yönetime destek olunması,
Rekabet etmeme yükümlülüklerinin düzenlenmesi: Büyük ölçekli şirketlerin iş hukukuna ilişkin programlarının şekillendirilmesinde hukuki destek sağlanması,
İş hukuku dava dilekçelerinin hazırlanması,
İş hukuku davalarında, çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve İş Hukukuna ilişkin her türlü ihtilafların çözüm sürecinde temsil etme ve hakların savunulması.
İş güvencesi ve sonuçları hakkında bilgilendirme ve takibatın yapılması.
Vb...