• TEL: 0 (228) 314 00 99
  • E-MAIL: SELMAN@KAHVECI-HUKUK.COM
Online Randevu Alın
İletişim

İdare Hukuku Avukatı - Avukat Selman Kahveci. İptal davaları ve tam yargı davalarının takibi, idari para cezalarına itiraz, hukuki danışmanlık. Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet teşkilatı başta olmak üzere, Kamu idarelerinin işlemlerine dair iptal ve tazminat davaları.

İDARE HUKUKU

İdare Hukuku Avukatı - Kamu idarelerinin işlemlerine dair iptal ve tazminat davaları| Kahveci Hukuk & Danışmanlık Bürosu | Bozüyük / Bilecik

İdare hukuku kuralları idarenin işlem ve eylemlerinin sınırlarını belirler. İdarenin bu sınırların dışına çıkması ya da yasaların öngörmediği bir şekilde davranması halinde kişilere karşı olan sorumluluk ve bu sorumluluklara uyulmadığı zaman gündeme gelecek yaptırımları düzenler. İdare kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Fakat uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine sebebiyet veren hukuka aykırı idari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlanmaktadır.

Anayasa ile koruma altına alındığı üzere idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu tür işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar idari yargıda görülmektedir.

İdare hukukunda başvuru şekilleri ve süreler son derece hassas şekil kurallarına bağlanmıştır. Buna ek olarak idarenin yaptırım gücü, ağır sonuçlara ve telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Bireylerin İdare karşısında hakkının ve hukukunun korunması bu sebeplerle ancak bir avukatın yardımı ile mümkün olabilecektir.

Kahveci Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şunlardır:

İdarenin sorumluluğuna ilişkin tazminat davaları,
Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
İdari para cezalarına itiraz edilmesi ve iptal davaları,
İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar ve imar davaları,
İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları,
Kamulaştırma ile ilgili davalar,
Memurlar hakkında kurum hiyerarşisi içerisinde 657 sayılı kanuna göre verilmiş disiplin cezalarının iptali davaları ve tazminat,
7068 sayılı Kanun nezdinde Jandarma Teşkilatı ve Emniyet Teşkilatı mensuplarına amirlerince verilen disiplin cezalarının iptali davaları,
Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması,
İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması,
Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılacak başvurular,
Vb...

İdari davalarda hak düşürücü süreler ayrı bir ehemmiyet arz eder. Bu anlamda dava açma süresine ayrıca dikkat edilmelidir ki bu sürelerin geçirilmesi nedeniyle hukuka aykırı idari işlemler ve eylemler ortadan kaldırılamayacak ve olduğu gibi sonuç doğurmaya devam edecekler ve hak kayıpları çok büyük kayıplara yol açabilecektir.

İdareye karşı açılacak tazminat davalarında (tam yargı davası) öncelikle meydana gelen zararın kaynağının tespit edilmesi gerekir: Zararın kaynağı idari eylem ise, durumun öğrenilmesinden itibaren bir yıl içerisinde; zararın kaynağı idari işlem veya idari sözleşme ise bu işlemin size tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde dava açmak gerekir.