• TEL: 0 (228) 314 00 99
  • E-MAIL: SELMAN@KAHVECI-HUKUK.COM
Online Randevu Alın
İletişim

İcra ve İflas Avukatı, Bilecik İcra Avukatı, Bozüyük İcra Avukatı - Avukat Selman Kahveci. Kahveci Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize İcra ve İflas Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Avukatı, Bilecik İcra Avukatı, Bozüyük İcra Avukatı - Avukat Selman Kahveci. Kahveci Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize İcra ve İflas Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz. Bozüyük’de İcra Avukatlığı hizmeti veren büromuz; çek, senet, fatura alacaklarının takibini nitelikli bir hukuki hizmet ve disiplin ile gerçekleştirmektedir.

Alacağı borçlusu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklı, bu alacağını bizzat zor kullanarak elde edemez. Borcunu zamanında ve gereği gibi yerine getirmeyen borçluya karşı zorlama yani cebri icra, sadece yasalar çerçevesinde, kamu otoritesi yapılabilir.

İcra ve İflas Hukuku konusunu; özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının, borçlu tarafından ödenmemesi durumunda, alacaklının talebi üzerine, kanunda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, kamu otoritesi ve kuvveti yardımı ile nasıl karşılanacağından almaktadır. Borcun karşılanması ancak, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallar ile 3. Şahıslardaki hak ve alacakları üzerinden yapılabilmektedir. Ülkemizde, borcun tahsili ve ödenmesine ilişkin tüm usul ve esaslar, icra ve iflas kanunu ile düzenlenmiş olup; kanun gereğince alacağın tahsili için, icra ve iflas daireleri ile birlikte, İcra Mahkemeleri görevlendirilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde başta polis olmak üzere, tüm kolluk kuvvetleri de İcra Müdürü’nün talebi üzerine cebri icrada görevlendirilebilirler.

Kahveci Hukuk & Danışmanlık Bürosu’nun siz değerli müvekkillerimize İcra ve İflas Hukuku uygulamaları kapsamında verdiğimiz hizmetlerimiz sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şunlardır:

Çek ve senede dayalı alacakların tahsili için, icra takibi yapılması,
Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması, Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için, icra takibi başlatma,
Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi ve buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi,
Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali veya kaldırılması için, itirazın iptali veya kaldırılması davası açılması ve dava sürecinin takibi,
Haksız ve mesnetsiz alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması ve dava sürecinin takibi,
Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanların korunması, gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması,
Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılmasında hukuki destek verilmesi,
En az hasarla iflas ettirilmesi hususunda gerekli analiz çalışmalarının yapılması, iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi,
Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilan edilmesi,
Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması,
Vb...